Regulamin i druk zgłoszenia do tytułu Kolekcjoner Roku

Kategorie:
2024-05-08

Plik do pobrania. 

Regulamin Kolekcjoner roku 2024

Zgłoszenie Kolekcjoner roku 2024

Oświadczenie Kolekcjoner roku 2024

Zgłoszenia przyjmowane są do 02.08.2024 r. (decyduje data stempla pocztowego). Nie będą przyjmowane zgłoszenia nadsyłane drogą elektroniczną.

Kolekcjoner roku 2024

XXII Międzynarodowy Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
im. Jerzego Samelczaka

1. Konkurs „Kolekcjoner roku 2024” ma na celu popularyzację idei odnawiania i kolekcjonowania starych maszyn rolniczych i promowanie tych kolekcjonerów, którzy w istotny sposób przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulturowego zabytkowej mechanizacji rolnictwa.
2. Organizatorami konkursu są: Zarząd Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna” i Wójt Gminy Lipno
3. Współorganizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które funduje dyplomy i statuetki.
4. Zgłoszenia rozpatruje i tytuły przyznaje siedmioosobowa kapituła:
4.1. Kapituła składa się z 5 członków Klubu „Traktor i Maszyna” wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu „Traktor i Maszyna” oraz po 1 osobie wyznaczonej przez Wójta Gminy Lipno i Prezesa Klubu „Traktor i Maszyna”.
4.2. Kadencja 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu „Traktor i Maszyna” trwa 2 lata. W przypadku rezygnacji któregoś z członków w czasie pomiędzy Walnym Zebraniem Klubu, a edycją festiwalu przypadająca w danym roku, organizatorzy mają prawo jednorazowo powołać innego członka w wakujące miejsce. W następnym roku kalendarzowym nowego członka kapituły wybiera Walne Zebranie.
4.3. Kapituła wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
4.4. Obrady Kapituły zwołuje jej Przewodniczący. Zwołanie kapituły odbywa się w formie pisemnej na 14 dni przed rozpoczęciem kolejnej edycji Festiwalu.
4.5. Obrady kapituły są ważne przy obecności minimum 5 z 7 członków, przy czym jeden z członków musi być przedstawicielem organizatorów.
4.6. Wyboru laureatów dokonuje się w trybie głosowania jawnego.
4.7. Kapituła przyznaje trzy równorzędne tytuły.
4.8. Po wyborze laureatów sekretarz Kapituły sporządza protokół z uzasadnieniem dokonanego wyboru, które zostanie opublikowane. Ogłoszenia protokołu dokonuje Przewodniczący lub inny członek Kapituły wyznaczony przez Przewodniczącego.
4.9. Członkowie kapituły
- nie mogą być zgłaszani do konkursu (oraz ich bliscy krewni) w trakcie trwania ich kadencji
- zobowiązani są do akceptacji zapisów niniejszego regulaminu
- są zobowiązani do zachowania tajemnicy obrad Kapituły.
5. Kryteria wyboru:
a) Ilość posiadanych eksponatów (kandydat musi być prawnym właścicielem minimum 5 eksponatów, eksponaty muszą być sprawne i odrestaurowane zgodnie z pierwowzorem, dopuszczalne jest odnawianie ciągników i maszyn wykorzystując współczesne lakiery, niedopuszczalne jest mieszanie podzespołów różnych ciągników i maszyn),
b) Ilość imprez w których kandydat wystawiał własne eksponaty (kandydat musi uczestniczyć z własnymi eksponatami w minimum czterech wystawach lub pokazach starych maszyn rolniczych w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających zgłoszenie kandydata do konkursu. Za pokaz uznawany jest także udział w dożynkach, festynach itp. wydarzeniach),
c) Ilość odrestaurowanych eksponatów w ostatnich pięciu latach (kandydat musi udokumentować odrestaurowanie minimum jednego ciągnika lub trzech innych eksponatów rolniczych w ostatnich trzech latach).
d) Kandydat musi być członkiem klubu „Traktor i Maszyna” z minimum 3-letnim stażem członkowskim.
6. Kandydat do tytułu „Kolekcjoner roku 2024” musi być zgłoszony przez minimum 3 członków Klubu „Traktor i Maszyna” na karcie będącej załącznikiem do regulaminu (zał. Nr 1). Osobą zgłaszającą nie może być osoba kandydująca.
7. O tytuł „Kolekcjonera roku 2024” nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymały tytuł w ostatnich pięciu edycjach Konkursu (2019 - 2023).
8. Wymienione w zgłoszeniu eksponaty należy udokumentować zdjęciami stanowiącymi załącznik do karty zgłoszenia. Zdjęcia mogą być w formacie cyfrowym na płycie CD lub nośniku Pendrive.
9. Kandydat musi złożyć oświadczenie, że jest prawnym właścicielem eksponatów wymienionych w zgłoszeniu do Konkursu (zał. Nr 2).
10. W niniejszym regulaminie za eksponat jest uważany:
- ciągnik rolniczy,
- silnik stacjonarny wykorzystywany w rolnictwie,
- maszyna rolnicza.
11. Eksponaty muszą być wyprodukowane fabrycznie do 1983 roku. Za eksponat nie uznaje się samoróbki.
12. Konkurs nie jest plebiscytem i o wyborze laureatów nie decyduje ilość zgłoszeń lub ilość osób go popierających.
13 Nagrodą w konkursie są statuetki ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczone podczas uroczystości otwarcia XXII Międzynarodowego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach w dniu 17 sierpnia 2024 roku o godzinie 10.00 na podstawie protokołu z obrad Kapituły konkursu odczytanej przez jej przewodniczącego lub innego członka Kapituły.
14. W przypadku stwierdzenia nieprawdy w składanym zgłoszeniu i oświadczeniu Kapituła ma prawo odebrać tytuł Kolekcjonera Roku.
14. Zarząd Klubu oraz Wójt Gminy Lipno mogą unieważnić wybór Kapituły w przypadku niespełnienia wymogów formalnych przez kandydatów.
16. Dokumentacja konkursu (zgłoszenia i protokoły) jest przechowywana w siedzibie Klubu „Traktor i Maszyna“.
17. Termin zgłoszenia do 02.08.2024 r. (decyduje data stempla pocztowego). Nie będą przyjmowane zgłoszenia nadsyłane drogą elektroniczną.
18. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Klubu „Traktor i Maszyna”, ul. Powst. Wlkp 7, 64-111 Lipno. Zgłoszenia można złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Na kopercie należy dopisać „Kolekcjoner Roku 2024”.

Do oceny formalnej wniosek musi zwierać:

1. Zgłoszenie Kandydata (może być ich kilka) – zał. 1
2. Oświadczenie Kandydata – zał. 2
3. Dokumentację zdjęciową (zdjęcia, wydruki ksero - kolor, płyta CD lub DVD, Pendrive).

 

Lista osób, które otrzymały tytuł "Kolekcjonera roku"

 

2007

Leszek Nowak
Simon Suiker
Michał Piotrowski

2008

Jacek Grzywacz
Andrzej Patelka
Marek Staniaszek

 2009

Zbigniew Jankowiak
Mariusz Nowak
Paweł Wiadrowski

 2010

Piotr Głaczyński
Jan Wolniewicz
Marek Kropidłowski

 2011

Wojciech Stróżak
Tadeusz Nowakowski
Damian Wolka

 2012

Mateusz Wiadrowski
Jerzy Walerowicz
Jarosław Wiśniewski

 2013

Jacek Hornik
Leszek Nowak
Andrzej Kaźmierczak

 2014

Genowefa i Marian Jasiorowscy
Hieronim Klecha
Paweł Nowak

2015

Bernard Stiller
Kazimierz Fons
Jan Demczyszak

2016

Paweł Rychter
Dariusz Nowak
Hanna i Krzysztof Żejmo

2017

Piotr Ciąder
Józef Richter
Wojciech Wrzesiński

2018

Marek Kozłowski
Leszek Nowak

2019

Łukasz Zawadzki
Jerzy Rąpała
Piotr Miszczak

2020

Krzysztof Szymczak
Jerzy Kania
Bartosz Jankowwski

2021

Marcin Parzonka
Michał Piotrowski
Piotr Kurzawski

2022

Andrzej Budzisz
Jarosław Chojnacki
Leszek Nowak 

2023

Patryk Głaczyński
Marian Mamala

 

 

 

Copyright © 2024 All Rights Reserved wykonanie: webserwis.net
magnifiercross