• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • Agata.jpg
  • Kamil2.jpg

XIX Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach (22-23.08.2020 r.)  -  XIII Bal Traktorzysty w Prochowicach (22.02.2020 r.)  -  Klub "Traktor i Maszyna" na Polagra Premiery 2020 (17-19.01.2020 r.)

facebook

Regulamin i druk zgłoszenia do tytułu Kolekcjoner

Pliki do pobrania

Regulamin

Karta zgłoszenia

Oświadczenie

RODO

 

 

Kolekcjoner roku 2019

XVIII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
im. Jerzego Samelczaka

1. Konkurs „Kolekcjoner roku 2019” ma na celu popularyzację idei odnawiania i kolekcjonowania starych maszyn rolniczych i promowanie tych kolekcjonerów, którzy w istotny sposób przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulturowego zabytkowej mechanizacji rolnictwa.
2. Organizatorami konkursu są: Zarząd Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna” i Wójt Gminy Lipno
3. Współorganizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które funduje dyplomy i statuetki.
4. Zgłoszenia rozpatruje i tytuły przyznaje siedmioosobowa kapituła:
4.1. Kapituła składa się z 5 członków Klubu „Traktor i Maszyna” wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu „Traktor i Maszyna” oraz po 1 osobie wyznaczonej przez Wójta Gminy Lipno i Prezesa Klubu „Traktor i Maszyna”.
4.2. Kadencja 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu „Traktor i Maszyna” trwa 2 lata. W przypadku rezygnacji któregoś z członków w czasie pomiędzy Walnym Zebraniem Klubu, a edycją festiwalu przypadająca w danym roku, organizatorzy mają prawo jednorazowo powołać innego członka w wakujące miejsce. W następnym roku kalendarzowym nowego członka kapituły wybiera Walne Zebranie.
4.3. Kapituła wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
4.4. Obrady Kapituły zwołuje jej Przewodniczący. Zwołanie kapituły odbywa się w formie pisemnej na 14 dni przed rozpoczęciem kolejnej edycji Festiwalu.
4.5. Obrady kapituły są ważne przy obecności minimum 5 z 7 członków, przy czym jeden z członków musi być przedstawicielem organizatorów.
4.6. Wyboru laureatów dokonuje się w trybie głosowania jawnego.
4.7. Kapituła przyznaje trzy równorzędne tytuły.
4.8. Po wyborze laureatów sekretarz Kapituły sporządza protokół z uzasadnieniem dokonanego wyboru, które zostanie opublikowane. Ogłoszenia protokołu dokonuje Przewodniczący lub inny członek Kapituły wyznaczony przez Przewodniczącego.
4.9. Członkowie kapituły
- nie mogą być zgłaszani do konkursu (oraz ich bliscy krewni) w trakcie trwania ich kadencji
- zobowiązani są do akceptacji zapisów niniejszego regulaminu
- są zobowiązani do zachowania tajemnicy obrad Kapituły.
5. Kryteria wyboru:
a) Ilość posiadanych eksponatów (kandydat musi być prawnym właścicielem minimum 5 eksponatów, eksponaty muszą być sprawne i odrestaurowane zgodnie z pierwowzorem, dopuszczalne jest odnawianie ciągników i maszyn wykorzystując współczesne lakiery, niedopuszczalne jest mieszanie podzespołów różnych ciągników i maszyn)
b) Ilość imprez w których kandydat wystawiał własne eksponaty (kandydat musi uczestniczyć z własnymi eksponatami w minimum czterech wystawach lub pokazach starych maszyn rolniczych w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających zgłoszenie kandydata do konkursu. Za pokaz uznawany jest także udział w dożynkach, festynach itp. wydarzeniach.)
c) Ilość odrestaurowanych eksponatów w ostatnich trzech latach (kandydat musi udokumentować odrestaurowanie minimum jednego ciągnika lub trzech innych eksponatów rolniczych w ostatnich trzech latach)
6. Kandydat do tytułu „Kolekcjoner roku 2019” musi być zgłoszony przez minimum 3 członków Klubu „Traktor i Maszyna” na karcie będącej załącznikiem do regulaminu (zał. Nr 1). Osobą zgłaszającą nie może być osoba kandydująca.
7. O tytuł Kolekcjonera Roku 2019 nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymały tytuł w ostatnich trzech edycjach Konkursu (2016 - 2018).
8. Wymienione w zgłoszeniu eksponaty należy udokumentować zdjęciami stanowiącymi załącznik do karty zgłoszenia. Zdjęcia mogą być w formacie cyfrowym na płycie CD lub nośniku Pendrive.
9. Kandydat musi złożyć oświadczenie, że jest prawnym właścicielem eksponatów wymienionych w zgłoszeniu do Konkursu (zał. Nr 2).
10. W niniejszym regulaminie za eksponat jest uważany:
- ciągnik rolniczy
- silnik stacjonarny wykorzystywany w rolnictwie,
- maszyna rolnicza
11. Eksponaty muszą być wyprodukowane fabrycznie do 1979 roku. Za eksponat nie uznaje się samoróbki.
12. Konkurs nie jest plebiscytem i o wyborze laureatów nie decyduje ilość zgłoszeń lub ilość osób go popierających.
13. Nagrodą w konkursie są statuetki ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczone podczas uroczystości otwarcia XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach w dniu 17 sierpnia 2019 roku o godzinie 10.00 na podstawie protokołu z obrad Kapituły konkursu odczytanej przez jej przewodniczącego lub innego członka Kapituły.
14. W przypadku stwierdzenia nieprawdy w składanym zgłoszeniu i oświadczeniu Kapituła ma prawo odebrać tytuł Kolekcjonera Roku.
15. Zarząd Klubu oraz Wójt Gminy Lipno mogą unieważnić wybór Kapituły w przypadku niespełnienia wymogów formalnych przez kandydatów.
16. Dokumentacja konkursu (zgłoszenia i protokoły) jest przechowywana w siedzibie Klubu „Traktor i Maszyna“.
17. Termin zgłoszenia do 31.07.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Nie będą przyjmowane zgłoszenia nadsyłane drogą elektroniczną.
18. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Klubu „Traktor i Maszyna”, ul. Powst. Wlkp 7, 64-111 Lipno. Zgłoszenia można złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Na kopercie należy dopisać „Kolekcjoner Roku 2019”.

Do oceny formalnej wniosek musi zwierać:

1. Zgłoszenie Kandydata (może być ich kilka) – zał. 1
2. Oświadczenie Kandydata – zał. 2
3. Dokumentację zdjęciową (zdjęcia, wydruki ksero - kolor, płyta CD lub DVD, Pendrive).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych informuje iż:
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator danych osobowych nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
II CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie danych.
Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji konkursu.
III KATEGORIE TWOICH PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH
1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.
d) adres do korespondencji
IV ODBIORCY DANYCH
Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informacji.
V PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH BĄDŹ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.
VI OKRES, PRZEZ KTÓRY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
VII INFORMACJE O TWOICH PRAWACH
Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a)sprostowania danych,
b)usunięcia danych,
c)ograniczenia przetwarzania danych,
d)przenoszenia danych,
e)wniesienia sprzeciwu,
f)cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
VIII INFORMACJE O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu .Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
Oświadczenie

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.
Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz zarejestrowanego w formie obrazu i dźwięku nagrania audio i wideo występu
1.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Administratora, na potrzeby konkursu
2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3.Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju formy elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

Lista osób, które otrzymały tytuł "Kolekcjonera roku"

 

2007

Leszek Nowak
Simon Suiker
Michał Piotrowski

2008

Jacek Grzywacz
Andrzej Patelka
Marek Staniaszek

 2009

Zbigniew Jankowiak
Mariusz Nowak
Paweł Wiadrowski

 2010

Piotr Głaczyński
Jan Wolniewicz
Marek Kropidłowski

2011

Wojciech Stróżak
Tadeusz Nowakowski
Damian Wolka

2012

Mateusz Wiadrowski
Jerzy Walerowicz
Jarosław Wiśniewski

2013

Jacek Hornik
Leszek Nowak
Andrzej Kaźmierczak

2014

Genowefa i Marian Jasiorowscy
Hieronim Klecha
Paweł Nowak

2015

Bernard Stiller
Kazimierz Fons
Jan Demczyszak

2016

Paweł Rychter
Dariusz Nowak
Hanna i Krzysztof Żejmo

2017

Piotr Ciąder
Józef Richter
Wojciech Wrzesiński

2018

Marek Kozłowski

Leszek Nowak

 

projekt i wykonanie: turus (c) 2011-2012