• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • Agata.jpg
  • Kamil2.jpg

XVIII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach 17-18.08.2019 r.  -   

facebook

Regulamin i druk zgłoszenia na Festiwal

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia 

Oświadczenie

Regulamin XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka zwanego dalej Festiwalem.
2. XVII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka jest wystawą starych ciągników i maszyn rolniczych.
3. XVII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka organizowany jest przez Urząd Gminy w Lipnie, Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna” w Lipnie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie.
4. Jednocześnie z Festiwalem odbywa się Wystawa Maszyn i Urządzeń Rolniczych „Roltechnika” organizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zasady organizacyjne obowiązujące podczas ,,Roltechniki” reguluje odrębny regulamin www.roltechnika.pl
5. Festiwal składa się z następujących części: – wystawy starych ciągników i maszyn rolniczych, – pokazów na placu manewrowym, – pokazów w polu
6. Termin Festiwalu: 18-19.08.2018 (montaż stoisk: 17.08.2018 r.; demontaż stoisk 19.08.2018 r. po godzinie 16.00).
7. Miejsce: Wilkowice, gmina Lipno (województwo wielkopolskie)
8. Zwiedzających zapraszamy: 18.08.18 od godziny 9.00 do godz. 18.00 oraz 19.08.18 od godziny 9.00 do godz. 16.00
9. Wstęp na Festiwal jest płatny: 7 zł od osoby. Wstęp wolny mają dzieci do lat 7 oraz osoby niepełnosprawne. Parkingi przygotowane przez organizatorów są bezpłatne.
10. Stare ciągniki i inne pojazdy mechaniczne samodzielnie się poruszające oraz zgłoszone i zaakceptowane przez organizatorów do udziału w Festiwalu będą w dalszej części Regulaminu nazywane pojazdami zabytkowymi.
11. Do Festiwalu zostaną dopuszczone pojazdy i maszyny, które zostały wyprodukowane do 1977 roku.
12. Na terenie wystawy, bez zgody organizatorów, nie wolno prowadzić działalności handlowej i promocyjnej.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
1. Organizator wystawcom zapewnia:
- promocję Festiwalu,
- powierzchnię wystawienniczą (stoisko) i jej wytyczenie,
- ochronę terenu Festiwalu w dniu:
17.08.18 od godziny 22:00 do godziny 6:00 w dniu 18.08.18
18.08.18 od godziny 18:00 do godziny 7:00 w dniu 19.08.18
- obiad (18 i 19.08.2018),
- poczęstunek podczas rajdu traktorowego w dniu 17.08.18
- udział w Wieczorze Kolekcjonera w sobotę 18.08.18 w Domu Strażaka
- zwrot kosztów paliwa (wyłącznie członkom zwyczajnym Klubu „Traktor i Maszyna”)
- tablice numeryczne i informacyjne na maszyny i pojazdy zabytkowe,
- opaskę wystawcy,
- pamiątki festiwalowe (koszulka, nalepka, buton, smycz, identyfikator, dyplom)
2. Rejestracja wystawców odbywa się w punkcie informacyjnym Klubu „Traktor i Maszyna” w dniu 17.08.2018 roku w godzinach 12:00 – 21:00 oraz 18.08.2018 w godzinach 7:00 – 9:00.
3. Wystawcom, którzy nie zarejestrowali się do godziny 9:00 w dniu 18.08.2018 nie przysługują świadczenia festiwalowe (pamiątki, talony na obiad, zwrot kosztów paliwa).
WARUNKI UDZIAŁU
1. Uczestnicy organizują i pokrywają koszty transportu sprzętu i noclegów we własnym zakresie.
2. Wystawcy mogą skorzystać bezpłatnie z pola namiotowego, które będzie zlokalizowane przy terenie Festiwalu.
3. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Festiwalu pod rygorem niedopuszczenia do udziału lub usunięcia z terenu Festiwalu.
4. Warunkiem udziału w festiwalu jest nadesłanie zgłoszenia do 31.07.2018 roku na adres Klubu „Traktor i Maszyna” oraz podpisanie Oświadczenia Wystawcy (zał. 1).
5. Organizator nie ponosi żadnych zobowiązań w stosunku do wystawców, którzy w terminie do 31 lipca 2017 roku pisemnie nie zgłosili swojego udziału w Festiwalu.
6. Wystawca jest zobowiązany do udziału w odprawie technicznej w dniu 18.08.2018 o godzinie 9:00 w namiocie konferencyjnym (teren Festiwalu).

STOISKO
1. Stoisko wybiera wystawca, a w szczególnych sytuacjach organizator.
2. Stoiska są numerowane. Numer eksponatu musy być identyczny z numerem stoiska.
3. Umieszczanie reklamy na terenie Festiwalu wymagają zgody Organizatora. Przy braku takiej zgody reklamy zostaną usunięte na koszt i ryzyko Wystawcy.
4. Wystawca ma prawo używania stoiska:
a/ w okresie montażu (17.08.18) w godz. 10.00 – 22.00
b/ w czasie trwania Festiwalu w godz. 7.00 – 18.00 (sobota) i 8:00-16:00 (niedziela)
5. Po godzinie 22.00 w dniu montażu obowiązuje zakaz przebywania jakichkolwiek osób na terenie Festiwalu. Ochrona ma prawo przymusowo usunąć z terenu Festiwalu osoby naruszające zakaz.
6. Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności b.h.p. i p.poż., nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia.
7. Bez zgody Organizatora w czasie Festiwalu nie wolno demontować stoiska ani wywozić wyposażenia i eksponatów. Wywiezienie eksponatów ze stoiska przed godz. 16:00 w dniu 19.08.2018 r. skutkuje pomniejszeniem zwrotu kosztów paliwa o 25%.
8. Przedmioty pozostawione przez Wystawcę na stoisku po upływie okresu demontażu mogą zostać usunięte na koszt Wystawcy. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Wystawcę.

OCHRONA
1. Teren Festiwalu w okresie 17-19.08.2018 jest chroniony przez odpowiednie służby zabezpieczenia.
2. Wywożący maszyny i sprzęt z terenu Festiwalu zobowiązany jest poddać się kontroli dokonywanej przez służby ochrony. W ramach kontroli służby ochrony rejestrują również dane osobowe kierowcy i dane pojazdu.

POKAZY I OBSŁUGA ZABYTKOWYCH CIĄGNIKÓW I MASZYN
1. Pojazdy zabytkowe poruszają się po terenie festiwalu z zachowaniem nadzwyczajnych zasad bezpieczeństwa z maksymalną prędkością 5 km/h, a na terenie placu manewrowego 10 km/h (z wyjątkiem udziału w konkurencjach).
2. Pojazdami zabytkowymi mogą kierować wyłącznie zarejestrowani wystawcy posiadający odpowiednie uprawnienia oraz posiadający na ręce opaskę wystawcy.
3. Wystawcy nie mogą obsługiwać ciągników i maszyn pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
4. Pojazdy zabytkowe poruszające się po terenie wystawy oraz w korowodzie muszą posiadać w miejscu widocznym (z przodu pojazdu) tabliczkę numeryczną i identyfikacyjną.
5. Przestrzeganie zasad związanych z ruchem drogowym będą nadzorować funkcjonariusze Policji.
6. Prezentacja pracy pojazdów i maszyn dozwolona jest wyłącznie:
- na stoisku pod stałym nadzorem wystawcy i na jego odpowiedzialność
- poza stoiskiem wyłącznie na placu manewrowym i placu pokazów polowych.
7. Nie wolno pozostawiać bez nadzoru uruchomionych maszyn
8. Uruchamiana maszyna musi być skutecznie zabezpieczona przed kontaktem z osobami zwiedzającymi.

ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
1. Podczas Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów mechanicznych za wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, zarejestrowanych na festiwalu zabytkowych pojazdów i maszyn rolniczych oraz pojazdów upoważnionych przez organizatora.
2. Parkowanie na terenie Festiwalu dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
3. Na teren Festiwalu nie mogą wjeżdżać bryczki, jeźdźcy konno oraz nie wolno wprowadzać żywych zwierząt.
4. Osobom nie uprawnionym nie wolno wchodzić na plac manewrowy oraz na oznaczony teren pokazów w polu.
5. Dzieci mogą przebywać na terenie wystawy wyłącznie pod stałą opieką osób dorosłych.
6. Zasady zwiedzania Festiwalu reguluje „Regulamin zwiedzających”.

ODPOWIEDZIALNOŚC I REKLAMACJE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone lub utracone mienie Wystawców, w szczególności w wyniku kradzieży lub zagubienia, jak również za szkody wyrządzone przez Zwiedzających.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu wystawców, spowodowane siłą wyższą np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą itp.
3. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane przez Organizatora szczególne środki zabezpieczenia terenu Festiwalu.
4. O wystąpieniu szkody uczestnik Festiwalu zobowiązany jest pisemnie powiadomić Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5. Wystawcy zobowiązani są samodzielnie ubezpieczyć swoje mienie (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.) zarówno na okres trwania Wystawy, jak i na okres montażu i demontażu stoisk oraz ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia, zmiany terminu, a także ograniczenia jej zakresu bez prawa do odszkodowania.
7. Wszelkie reklamacje Wystawcy zobowiązani są zgłaszać w czasie trwania Festiwalu. Po zakończeniu Festiwalu reklamacje nie będą uwzględniane i rozpatrywane.

 

projekt i wykonanie: turus (c) 2011-2012